سیاست روز : دربر جام بمانیم ، برویم ، یا راه کار سوم ؟