تحریم و گران شدن دلار و وضعیت خامنه ای و روحانی و پاسخهای استراتژیک در چهارراه استراتژیک