خشت اول را که شد معمار دزد

خشت اول را که شد معمار دزد

خشت اول را که شد معمار دزد

پشت بندش هست پیمانکار دزد

هرچه بالا میرود دیوار او

می پرد باز از سر دیوار دزد

شهرداری هم برای بازدید

میفرستد یکنفر همکار دزد

درخیابان یکنفر غر میزند

کیف پولم را زده سرکار دزد

یکنفر هم گفت سرکار عزیز

جیب مارا هم زده صدبار دزد

گرشود دست سپهسالار کج

میشود سرکار تا سرکار دزد

ازوزیر دزد می آید پدید

صد مدیر کل و دفتر دار دزد

روز مشغول عبادت میشود

شیخ با تقوای شب بیدار دزد

حجت الاسلام ها هم میشوند

با عبا و جبّه و دستار دزد

درمیان شاعران هم دیده ایم

عده ای شاعر نما اشعار دزد

واقعا رسمی شده در مملکت

عهده دار منصب و هنجار دزد

میم و لام ودال و ذال و کاف و گاف

ازشرافت هست برخودار دزد

شیخنا فرمود:اینان بوده اند

عده ای مامور استکبار دزد

حمله را هم با مسلسل میکند

می زند تک تیر نه رگبار دزد

لاشه خواری میکند در پشت باغ

حالیا شیر است یا کفتار دزد؟

#یالانچی