کشف بزرگ جنتی « نمیرالدوله » : مردم ناراضی هستند !!!