ای شعر مقدس

ای شعر مقدس،

چگونه ترا تحقیر میکنند!

و چگونه عظمت ترا

 لگدمال میسازند!

احمقها،

بهنگامیکه مدعی هستند

 که ترا بزرگ میدارند…

بشنو که این آخوند های بی اعتقاد

 چگونه فریاد میکشند

 که

تو همچون

 یک تالار اشرافی هستی

که با زحمت

 تزئینت کرده اند

و در تو

تنها صاحبان

کفشهای براق راه دارند.

آه ! خفه شوید!

 ای پیامبران دروغین

ساکت شوید!

که حتی یک حرف شما هم راست نیست.

نه!شعر تالاری نیست

که در آن اعیان و انگل ها

برای یاوه سرائی و پُرگوئی گرد آیند.

شعر برتر از آنست.

خانه ئی گشاده است

بروی نیک بختان

و شوربختان یکسان.

بروی همه ی آنکسان که بخواهند بسرایند.

شعر معبد مقدسی است

 که همه کس را بدان راهست

حتی آنکس را که چارقی بپا دارد

 یا پای برهنه می آید.

«شاندور پتوفی» شاعر مبارز مجارستان