…آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

?آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی…

آن زمان كه بنهادم سر به پای آزادی

دست خود ز جان شستم از برای آزادی

تا مگر به دست آرم دامن وصالش را

می‌دَوَم به پای سر در قفای آزادی

با عوامل تكفیر صنف ارتجاعی باز

حمله می‌كند دایم بر بنای آزادی

در محیط طوفای زای، ماهرانه در جنگ است

ناخدای استبداد با خدای آزادی

شیخ از آن كند اصرار بر خرابی احرار

چون بقای خود بیند در فنای آزادی

دامن محبت را گر كنی ز خون رنگین

می‌توان تو را گفتن پیشوای آزادی

فرخی ز جان و دل می‌كند در این محفل

دل نثار استقلال، جان فدای آزادی