بنفش

.

بنفش

غضنفر از تاکسی پیاده می شه درو محکم می بنده می گه پدر سگ خودتی.
راننده میگه من که چیزی نگفتم. غضنفر می گه بعدا که می گی


از غضنفر ميپرسن بنفش چه رنگيه ؟ ميگه : قرمز ديدي ؟! آبيش


« دو دو تا »

غضنفر ازشاگردش ميپرسه : دو دو تا چند تا ميشه ؟ شاگرد ميگه : شونزده تا ! غضنفر شاكي ميشه ، ميگه : دو دو تا ميشه چهارتا ، ديگه اگه خيلي بشه ، ميشه هشت تا !

.