کیهان : زرد آلو ، داستان مسئول ارشد بانک مرکزی و باند سکه !