ابتکار :ماندن یا خروج از لیست سیاه مسئله این است !