مردی حاشیه خیابان

مردی حاشیه خیابان

بساط پهن کرده بود

زردآلو هر کیلو 2 تومن

هسته زردآلو هرکیلو 4 تومن؟

یکی پرسید

چرا هسته اش از زرد آلو گرونتره ؟

فروشنده گفت :

چون عقل آدم رو زیاد میکنه

مرد كمی فكر كردُ گفت

یه کیلو هسته بده خرید و مشغول

خوردن که شد با خودش گفت :

چه کاری بود زردآلو میخریدم هم خود زردآلو رو میخوردم هم هسته شو هم ارزونتر بود..!

رفتُ همین حرف رو به فروشنده گفت،

فروشنده گفت : بله

نگفتم عقل آدم رو زیاد میکنه

چه زود اثر کرد?