در باره ی خبر مجازات یک دانشجو

درباره ی خبر  مجازات یک دانشجو به شرکت دوسال در نماز جمعه !!

واقعا شما از این خبر چه نتیجه ای میگیرید:  من پنج نتیجه میگیرم:

یکی این که خود ولایت فقیه اعتراف میکند که شرکت در نماز جمعه هایش حکم نوعی عذاب برای جوانان دارد.  و به همین دلیل مثل محکومیت به زندان فرد را محکوم می کند که بجای زندان در نماز جمعه شرکت کند.

دوم این که نفرت از عقاید این آخوندها به جایی رسیده که به زور محکومیت صادر کردن باید صف های نماز جمعه را پر کنند. و چه بسا بسیاری از افرادی که در نماز جمعه دیده می شوند از همین محکومان باشند.

سوم این که آنقدر آموزشها و حرفهای امام جمعه ها مزخرف هست که خودشان می دانند که فردی را  در چند جلسه  به قول خودشان اصلاح نمی کند و فرد باید به مدت دو سال به نماز جمعه برود. تا شاید کمی تحت تاثیر حرفها به قول خودشان ارشاد شود.

چهارم این که معلوم شد که نماز جمعه هم جایگاهی هست برای پاییدن افرادی که می خواهند مطمئن باشند که فرد زیر نظر است. .

پنجم این که این است به آخر خط رسیدن نظام خمینی و خامنه ای.

م. شوق