طنز سیاسی و خنده دار چهارراه استراتژیک با یه عالمه راهکارهای خنده دار برای خامنه ای و روحانی