ناامیدی عظما

ناامیدی عظما !

گفت عظما چنین به اصحابش

شب ز غصه نمی بَرَد خوابش

وحشت از نا امیدی مردم

کرده ما را پریش و سر درگم

بشود ملت ار ز ما مأیوس

این بود یک مصیبت و کابوس

ناامیدی و یأس و بد بینی

بدتر از کفر و شرک و بی دینی

بشتابید که وقت بس تنگ است

هر دو پای نظام ما لنگ است

به کجا یافت می شود امّید

نکنید در تهیه اش تردید

هند و چین دارد این متاع یا روس

بخرید بهر دفع این ویروس

مفسدان را سریع کنید اعدام

از عوام، نِی خواص صاحب نام

گشت امّید راه بیندازید

نا امیدی ز بن براندازید

ناامیدی بلای دوران است

باعث شورش جوانان است

در نماز جمعه ها و در منبر

خطبه خوانید علیه این منکر

تا شود این بلیه از ما دور

دل ما اندکی شود مسرور

حرف ملت به مفسد اعظم

یک کلام است بدون بیش و کم

 نه سلاحِ امید درمانی

نه کلام و بیان روحانی

نه هیاهوی مفسد ارزی

نه فلان موشک برون مرزی

 ننماید رهایت از کابوس

مضطرب باش و همچنان مأیوس

نا امیدی ات این بُوَد علت

ترس از خشم وشورش ملت

 گودرز – ۲۲شهریور ۹۷