راه مردم : پاداش !…؛ وقتی سیف از در می رود و از پنجره باز میگردد!