کانون شورشی

کانون شورشی

همه جا عزم خیزش        همه جا شور جنبش

همه جا رزم توفش        صدها کانون شورش

شده برپا تا میهن          بدمد در رشد و  رویش…..

برویم ای همراهان         همه همپای یاران

که بباریم چون باران      بر خاک خشک ایران

که شده خشک و سوزان  وطنی که گشته چون زندان…

همه عشق ما این ست رویایی بس رنگین است. زیبا…

     کر: همه عشق ما اینست   رویایی بس رنگین است زیبا….

که سپیده در ایران بشکوفد از شبگیران   فردا   روشن    تابان

   کر:  که سپیده در ایران بشکوفد از شبگیران فردا روشن تابان

دل خود را چون فانوس   بفروزیم از ایمان

زچراغ عشق خود       رودی سازیم در چشمان

که کند این کهکشان     شب تار ایران را ویران

همه جا عزم خیزش        همه جا شور جنبش

همه جا رزم توفش        صدها کانون شورش

شده برپا تا میهن          بدمد در رشد و رویش

همه جا صد تهمینه صدها گرد پرکینه    از ما

 کر: همه جا صد تهمینه   گرد پرکینه    از ما

همه جا صدها آرش    در چله تیر آتش       شیدا   داری    ایران

کر: همه جا صدها آرش    در چله تیر آتش       شیدا   داری    ایران

همه عشق ما این ست رویایی بس رنگین است. زیبا…

     کر: همه عشق ما اینست   رویایی بس رنگین است زیبا….

که سپیده در ایران بشکوفد از شبگیران   فردا   روشن    تابان

   کر:  که سپیده در ایران بشکوفد از شبگیران فردا روشن تابان

از م. شوق