استیضاح و پوشک

استیضاح و پوشک !

چنین گویند اصحاب ولایت

ز فرط اضطراب و ترس و وحشت

به بن بستی که اندر پیش داریم

پریشانیم و بس تشویش داریم

جز استیضاح ما را چاره ای نیست

 نگویید مجلس ما کاره ای نیست

بخوابانیم هر ازگاهی وزیری

برای زهر چشم و پاچه گیری

سئوال پیچش نماییم از چپ و راست

 که تا بیرون کشانیم موی از ماست

ز وضع دولت و از اقتصادش

ز رانت و اختلاس و از فسادش

هزاران مدرک و پرونده داریم

اگر خواهد جلویش می گذاریم

ولیکن ما بسان چاقو هستیم

نَبُرّد دسته اش چون با هم هستیم

اگر یک مدرکی گاهی شود فاش

به همراه هوار و داد و پرخاش

ز ترس از شورش و بیم از قیام است

ولایت از اساس وضعش درام است

 به استیضاح درمانی کنیم خوش

دل خود را در این دوران ناخوش

اگر کمبود و نایاب است پوشک

به جایش ساختیم انواع موشک

فرستیم موشک و بمب ولایی

ز راههای زمینی و هوایی

به بیروت و به صنعا و به بغداد

ره پوشک از این ره گردد آزاد

ز استیضاح اگر راهی نشد باز

ولی بحران پوشک شد خبر ساز