اسلام این نباشد ، قرآن نگفته این را

اسلام این نباشد، قرآن نگفته این را

با کینه ذبح انسان، در چارراه دنیا

آخر کجا نوشته، در سوره‌های قرآن

تیر خلاصِ نفرت، بر مغز نوجوانان؟!

                                 اسلام این نباشد، قرآن نگفته این را

دین خلیفه تاریک، آیین سنگساری

کشتن، بریدن و داغ، تکرار اشکباری

بنگر حسین مظلوم! با اسم تو شریران

نعلینِ کین فشرده بر نای خلق ایران

                               اسلام این نباشد، قرآن نگفته این را

اسلام خون و کشتار؛ اسلام سوگ و دستار

روح محمد از این دین ریا چه بیزار!

نام خدا به خدمت، در کار ذبح انسان

دکان دین فروشی با نام او فراوان

                              اسلام این نباشد، قرآن نگفته این را

من رهرو حسینم با ظالمان به پیکار

تسلیم ناپذیرم، در جنگ با ستمکار

ایرانی ای دل آگاه! ای ملت حسینی!

برکن تو این بنای  جا مانده از خمینی

                            اسلام این نباشد، قرآن نگفته این را

دور از من و تو بادا ننگ ستم پذیری

محکوم ترس بودن، در چنگِ ناگزیری

آقای ما حسین است، آن کس که گفت هیهات

ای خواهر ای برادر! منشین خمیده بر جات

                               اسلام این نباشد، قرآن نگفته این را

من رهرو حسینم با ظالمان به پیکار

تسلیم ناپذیرم، در جنگ با ستمکار

ارزد رود سر دار، سرهای شورش انگیز

ننگ است زندگانی، در سلطه ستم خیز

                               اسلام این نباشد، قرآن نگفته این را

برپا کن از محرم، آتش بپا دوباره

در کوچه‌ها قیامت، این است راه چاره

رسم قیام نو را، بیدار کن بیدار

«یا مرگ یا رهایی»، بنویس روی دیوار

#خامنه_ای_یزیده