امتیاز :بازداشت مربی مرد که به تیم ملی بانوان تمرین می‌داد!