افکار : دوهفته اول مهر پلیس دانش آموزان را به مدرسه می‌رساند!