بحران اقتصادی و فقر مردم به دلیل غارت و چپاول حکام ب…