فرصت امروز: جهانگیری؛ پربودن انبارها معنای بدی ندارد!