برای آغاز سال تحصیلی

برای  آغاز سال تحصیلی

……………………………………………..

شب تیره را نور افشان کنیم !

شده سهم امروز آموزگار

عذاب فشار اندر این روزگار

 بْوُد در تحصن و یا اعتصاب

سپس حبس و شلاقِ در انتظار

فقیر است و بی خانه و سرپناه

شب و روز او درد و رنج و فشار

 همه فکر و ذکرش معیشت بْوُد

 چه آموزش و درس وتعلیم وکار ؟

ببین دانش آموز که نان آور است

کجا درس و مشق، آید او را به کار

بجز ترک تحصیل در پیش رو

مگر هست راهی در این شام تار

رها در خیابان و میدان شهر

بلایا و آسیب ها بی شمار

چه درس و چه مشق وچه آموزشی

چه  آینده ای باشدش انتظار ؟

چنین است اهداف و امیال شیخ

سکوت و سکون وهمه در مهار

معلم نباید کند اعتراض

دبیر سر به زیر باید وگرم کار

 نه شور و نه شوق و نه سرزندگی

نه خیزش نه رویش فقط شوره زار

ولی سال تحصیلی پیش رو

بْوُد صحنه ی شورش و کارزار

ز یک سو خدایان جهل و جمود

ز سویی رسولان نور و بهار

رسولان آزادی از بند دیو

به عشق رهایی همه بیقرار

شب شهر را نور افشان کنیم

در این ره همه محکم و استوار

     گودرز  ۲ مهر ۹۷

شروع