ترانه طنز آقازاده ها در نظام خامنه ای و روحانی – ترانه چه پسری