طنز جنجالی روحانی در نیویورک و دلار بیست هزارتومنی