طنز رادیویی محاکمه در نظام خامنه ای – حکم شرکت در نمازجمعه