جهان صنعت : دو نفر برای واردات کاغذ ارز دولتی گرفتن ولی وجود خارجی ندارن!