دفاع مقدس

دفاع مقدس!

«دفاع مقدس» برای نظام

بود یادگاری ز عهد امام

چنان حضرتش بود محتاج جنگ

که ورد زبانش بشد صبح و شام

از این رو مقدس به آن نام داد

که «اسلام» یابد از این ره دوام

ز بْن کندن فتنه را از جهان

شروع کرد با جهد و سعی تمام

 به امت عطا کرد کلید بهشت

از این بذل و بخشش همه شادکام

چنان کرد تولید در ایران  «شهید»

که عاجز شده از بیانش کلام

به تولید جانباز و ایضاً شهید

ندارد کسی در جهان این مقام

اگر همچو ویرانه شد مملکت

ولی یافت ایمان امت قوام

به آبادی و رونق قبرها

بکوشید و بنهاد سنگ تمام

اگر داد بر باد سرمایه ها

ز انسان و از پول و از نفت خام

ولیکن اتوبان به سوی «بهشت»

شد احداث در جبهه ها صبح وشام

بیان بلایای این جنگ شوم

نگنجد در این چند بیت و کلام

دفاع مقدس که از بهر شیخ

برای بقا بود و حفظ نظام

بجز ضدمیهن تو آن را مخوان

سزاوارش این وصف و اینگونه نام

  گودرز – ۷ مهر ۹۷