روحانی : اینکه بگوینددولت می‌خواهد از بالا رفتن ارز ریال به دست بیاورد ، دروغ است!