بمب اقتدار

بمب اقتدار

اقتدار حضرت «آقا » ببین

گر تو داری یک نگاه تیزبین

سالها در جای جایِ این جهان

در ره «دشمن» نشسته در کمین

گاه در بیروت و گاهی در «خْبُر»

گاه در بغداد آثارش ببین

گه به آرژانتین نماید انفجار

در پاریس هم بود طرحش اینچنین

گاه در مشهد، آنهم در «حرم»

می گذارد بمب، عظمای لعین

جای آبادی دگر نگذاشته

در جهان ام الفساد نازنین

در صدور فتنه و جنگ و ترور

رتبه اش اول بْوُد با نام دین

هرکجا بمب است و مرگ و انفجار

ردّ پایش هست بر روی زمین

لطف اصحاب مماشات سالها

چون مشوّق بود او را همچنین

 آخرین اقدام بمب اقتدار

شد برایش ننگ و خواری بر جبین

انفجاری از فضاحت بود و بس

این صفت باشد برایش کمترین

دیپلمات خبره اش  همراه بمب

توی زندان است و «آقا» هم  حزین

باید او را گفت که دوران نوین

بر نمی تابد شما را بیش از این

در سراشیب افول و انزوا

انهدام باشد شما را در کمین

 گودرز -۱۲ مهر