ساندیس ها

ساندیس ها

به بسیجی ميگن اگه دنيا رو بهت بدن چكار مي كني؟ ميگه: بلافا صله با آخرت عوضش می کنم .

بسیجی به زنش ميگه: خانوم جان، چرا اينقدر دير اومدي خونه؟ زنش ميگه: آقا جان، اون همه ساندیس که دزدیده بودم قبل از رسیدن به خونه می بایست میخوردم ،بسیجیه با شنیدن آن سکته کرد و مرد