اف ای تی اف

«اف ای تی اف» !

زعیمان و شیخان قوم گفته اند

ز «اف اٍی ، تی اف»  (FATF) حذر می کنیم

برای خلاصی ز یک مهلکه

 از این فاجعه دفع شر می کنیم

ببندیم ورودی مستکبرین

در این باره شق القمر می کنیم

تمامی دلواپسان را بسیج

برای تقابل خبر می کنیم

 ز تصویب این لایحه بی گمان

تلاش بد و بی ثمر میکنیم

بگفتار آیات پیر عظام

در این ماجرا ما ضرر می کنیم

به بیروت و بغداد و ایضاً یمن

قبول ره پر خطرمی کنیم

ایادی خود را در آن شهرها

بدون سلاح و سپر میکنیم

به هنگام تصویب، این میز را

به هم می زنیم و دُمُر می کنیم

ز باند رقیب هر که با ما نبود

به تهدید ز میدان به در می کنیم

اگر پیش رفت خط باند رقیب

به ناچار خاکی به سر می کنیم

در این باره گفتا ظریفی چنین

شما بیهْده شور و شر می کنید

سرگاو در خمره رفته فرو

ولیکن تقلا چو خر میکنید

 گودرز  ۱۴ مهر ۹۵