خواب دیوار برلین ایران

خواب دیوار برلین ایران

????????

من خواب دیده‌ام

من آن حادثه‌ٔ بزرگ را خواب دیده‌ام

من ریختن دیوار برلین ایران را خواب دیده‌ام…

چه بسیار

همه عمر

به این دیوار

سنگ زده‌ام…

من سنگ‌های در مشت آزادی را دوست دارم

سنگ‌هایی که مادران و خواهرانم

در سایه‌ٔ آن

بی‌صدا گریسته‌اند!

من هنوز

ترانه‌های سنگ‌ها را می‌شنوم

و در خرابه‌های دیوار برلین ایران

بغل بغل کلمه

برای ترانه‌هایم برمی‌دارم…

س. ع. نسیم