برجام و تحریم و قیمت دلار و راهکارهای استراتژیک در چهارراه استراتژیک