بر کدام جنازه زار می زند این ساز؟

بر کدام جنازه زار می زند این ساز ؟

بر کدام مرده ی پنهان می گرید ،

این ساز ِ بی زمان ؟

در کدام غار بر کدام تاریخ می موید ،

این سیم و ز ِه ، این پنجه ی نادان ؟

بگذار برخیزد مردم ِ بی لبخند

بگذار برخیزد !

زاری در باغچه بس تلخ است

زاری بر چشمه ی صافی

زاری بر لقاح ِ شکوفه بس تلخ است

زاری بر شراع ِ بلند ِ نسیم

زاری بر سپیدار ِ سبز بالا بس تلخ است .

بر برکه ی لاجوردین ِ ماهی و باد

چه می کند این مدیحه گوی ِ تباهی ؟

مطرب ِ گور خانه به شهر اندر چه می کند ،

زیر ِ دریچه های ِ بی گناهی ؟

بگذار برخیزد مردم بی لبخند

بگذار برخیزد !

 احمد شاملو