ترانه طنز آهای آهای کدخدا ده ما کردی ویران – خامنه ای و روحانی

طن