استرداد

استرداد !

خبر آمد اخیراً دیپلماتی

شد استرداد از آلمان به بلژیک

جناب دیپلمات را همره بمب

مانیتور کرد دوربینی ز نزدیک

چنان جرمش مسُلّم بود و واضح

که دیگر نیست جای ظنّ و تشکیک

طرف می بود شخص کاردانی

زرنگ و خبره درانواع تاکتیک

ولایی دیپلماتی کارکشته

به دستش بمب نیرومند و آنتیک

به دام افتاد و طرحش برملا شد

به زندان برده شد با خودرویِ شیک

به دنیا جرم او اعلام گردید ،

«تروریستی» ز نوع  دیپلماتیک

اگرچه گفت بنده دیپلماتم

به آلمان رفته ام تفریح و پیک نیک

ولی مرغان پخته در ته دیگ

چو بشنیدند بخندیدند ، جیک جیک

به دادگاهی که قضات ولایت

نباشند تا به او گویند تبریک

نباشد دوره ی اهل  مماشات

که ماستمالی کنندش دیپلماتیک

شده «آقا» از این اوضاع هراسان

از این مخمصه و تحریم نزدیک

به پشتش کوهی از جرم وجنایت

کنونش تیره و آینده تاریک

  گودرز – ۲۰مهر ۹۷