درس نخست معلم

درس نخست معلم !

درود به همت فرهیختگان هم پیمان

معلمان و دبیران و دانش آموزان

حیاتشان همه رنج است و سختی و مکنت

به سر زمین پر از ثروتی چنان ایران

چرا دبیر و معلم به زیر خط فقر

به سر برند و ندارند ره خروج از آن

چرا به خاطر یک اعتراض به این بیداد

نصیبشان شده سرکوب و در پیِ اش  زندان

در اعتراض به ظلمی که بر کرامت او

روا شود چو تمامی ملت ایران

چرا تمام توانش به جای آموزش

برای امر معاش است و کسب آب و نان

در اعتراض به فقر و فساد و ویرانی

که هست حاصل چهل سال حکومت شیخان

در اعتراض به نشر و خرافه و تحریف

که پرشده کتب درس  دانش آموزان

در اعتراض به هزاران مصیبت و آسیب

که غوطه ور شده سرتاسر وطن در آن

معلمان به سلاح مقدس وحدت

به اعتصاب وتحصن روانه در میدان

 ز اتحاد و عمل ره گشوده می گردد

نخست درس معلم برای شاگردان

برای کسب حقوقی که می شود غارت

نبود و نیست رهی غیر خیزش و عصیان

  گودرز  – ۲۳ مهر ۹۷