سیاست روز : خامنه ای ؛نشان دادن تصویر کریه نظام کار دشمن!