نخبگان ولایت

نخبگان ولایت !

در محضر عظمای ولایت دیروز
آمد دو هزار «نخبه»ی دست آموز
«آقا» نگران و با زبانی معکوس
فرمود، که فردا بُتَر است از امروز

هر نخبه در این جمع که گشته حاضر
ساندیس خوری است به جِد زرنگ و ماهر
در محفل ما سیاهی لشگری است
«فعال و جوان» و در بلاهت نادر

تصویر غلط ز کار و رخسار نظام
دشمن بدهد، بخواندش بد فرجام
شاید که کند بسیجی نخبه ی ما
کاری که نکرد«ظریف» و ایضاً برجام

بن بست به راه ما ندارد جایی
به به چه گزافه گویی زیبایی
درمان شده هر نشانی از نومیدی
با «باید» و با «نباید»‌ عظمایی

احوال نظام بیان آن مختصر است
عمر و نفسش عذاب و رنج بشر است
با نخبه و با «نباید و باید» ها
در شیب فنا فتاده و محتضر است
گودرز ۲۶مهر ۹۷