نخبگان ولایت

نخبگان ولایت !

در محضر عظمای ولایت دیروز

آمد دو هزار «نخبه»ی دست آموز

«آقا» نگران و با زبانی معکوس

فرمود، که فردا بُتَر است از امروز

هر نخبه در این جمع که گشته حاضر

ساندیس خوری است به جِد زرنگ و ماهر

در محفل ما سیاهی لشگری است

«فعال و جوان» و در بلاهت نادر

تصویر غلط ز کار و رخسار نظام

دشمن بدهد، بخواندش بد فرجام

شاید که کند بسیجی نخبه ی ما

کاری که نکرد«ظریف» و ایضاً برجام

بن بست به راه ما ندارد جایی

به به چه گزافه گویی زیبایی

درمان شده هر نشانی از نومیدی

با «باید» و با «نباید»‌ عظمایی

احوال نظام بیان آن مختصر است

عمر و نفسش عذاب و رنج بشر است

با نخبه و با «نباید و باید» ها

در شیب فنا فتاده و محتضر است

  گودرز ۲۶مهر ۹۷