پرسش من این است

پرسش من اين است :

‹‹ هرگز به فكرتان رسيده است كه اين سرزمين مال ماست ››

مال كسي است كه بخش بزرگي ازآن را دراختيار دارد

پرسش من اين است:

‹‹هرگز به فكرتان رسيده است دست هايي كه دراين سرزمين كار مي كنند مال ماست ››

وحاصل آن نيز مال ماست

حصارها را ويران كن آنها را درهم بكوب

اين سرزمين مال ماست

به پدرو ماريا ، به خوان خوزه

اگر آوازم كسي را آزار مي دهد

اگر كسي باشد كه تحمل شنيدن آوازم را نداشته باشد

اطمينان داشته باشيد كه او يك يانكي است

يا يك مالك وفئودال بزرگ كشور است

حصارها را درهم بكوب