وطن امروز : روحانی ؛ ما ازلحاظ آموزش ، بهداشت ، انرژی و…جزو ارزانترین کشورهای دنیا هستیم !