تحریم ، بجای حقوق و دست مزد کارمندان و کارگران آخوندها نوشابه خواهند داد !!!!!