شرق : روحانی دوباره تهدید به مرگ در« استخر فرح »شد!