نان من کو ؟

نان من کو ؟

زند فریاد ملت از دل و جان

حقوق و حقه ی ایران من کو

 منم آن کارگر در کارخانه

بهای زندگی و جان من کو

من آن دهقان محروم و فقیرم

بهای گندم ارزان من کو

من از رانندگان کامیونم

بهای کار بی پایان من کو

به زیر خط فقر ، آموزگارم

حقوق و شأن چون انسان من کو

منم آن فارغ التحصیل بیکار

ره آیندهء تابان من کو

پرستارم، ، وکیلم، کارمندم

مریضم دارو و درمان من کو

جوانی کولبر یا دستفروشم

ضمانت  بهر حفظ جان من کو

من آن بی خانمان گور خوابم

پناه و سرپناه سامان من کو

 من آن غارت شده ایرانی هستم

در این دریای ثروت نان من کو

.   .   .

از این پس ما همه اندر خروشیم

چنان دریای پر طوفان به جوشیم

سراپا اعتراضیم و تهاجم

به ره عدل و آزادی  بکوشیم

برای محو این دزدان حاکم

لباس خیزش و وحدت بپوشیم

     گودرز  آبان ۹۷