ستاره صبح : رد لایحه CFT با ۲۰ اشکال شرعی و قانونی !