روزنامه مستقل :ظریف ؛ رهبری از جزییات برجام با خبر بود!