مخمصه ی تحریم ! ۲

مخمصه ی تحریم !  ۲

تحریمِ  دوباره و فزونتر

آغاز شده بسی قویتر

احوال جماعت ولایت

زین واقعه و بلیه مضطر

«آقا» ز عواقبش پریشان

سرگشته میان بد وُ بدتر

پرخاش و کلامِ هارت و پورتی

در واکنشش شده فزونتر

«دشمن »ز نگاه حضرت او

خوار است و ذلیل ، خودش قویتر

جیغ «علم الهدی» در آمد

یکباره زده به سیم آخر

در تنگه و آبراه هرمز

رهگیر شده ز روی منبر

موشک بزند بر این و بر آن

عقلش ز اساس  پریده از سر

روحانی و تیم دیپلماتش

هذیان به کلامشان مکرر

 داغان شده زین قضیه  اعصاب

در رأس نظام همه مکدر

فارغ ز تمام این قضایا

این است سخن و کلام برتر

اسقاط و فنا برای  عظما

در آتیه اش بْوُد مقدر

 گودرز  ۱۴ آبان ۹۷