یه ماشین میدن به غضنفر

یه ماشین میدن به غضنفر

به غضنفر یه ماشین می دن که فرمونش سمت راست بوده بعد یه مدت ازش می پرسن

 «
چطوره؟ میگه خوبه ، فقط هر وقت تف می کنم میفته روی زنم