ستارها پرنددر این مرز خشمگین

«ستّارها»

                                                                             براي ستار بهشتي

ستارها پُرند در اين مرز خشمگين

آماده بهر خيزش وپيكار سهمگين

گفت آن دلاوربزرگ و ندا داد هان بپا

خيزيد از سراسر اين خاك و سرزمين

شيرش حلال! مادرِستار، آن كه گفت

ايران كنون پر است ز ستار شير گير

هم خواهرش بگفت كه: اي هموطن بپا

«فرياد كن!  «فقيهك  جلاد! رو بمير!»

اي ياوران ارتش آزادي اين زمان

آمد گه قيام كه سازيم سرنگون

پايان دهيم  دوره ٴ اين نافقيه گرگ

بنياد نكبتش شود از رزم واژگون

م. شوق